Locaties

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Cliëntenraad Leyhoeve Tilburg "Wij adviseren en denken mee over het gemeenschappelijk belang van alle cliënten."

Welkom bij de Cliëntenraad Tilburg

De Cliëntenraad (CR) Tilburg komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten/patiënten van De Leyhoeve invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van De Leyhoeve moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad Leyhoeve Zorg BV Tilburg per november 2019
Mw Joke Année-van Bavel (regulier), Voorzitter
Mw Everike van de Waarsenburg (regulier), Secretaris
Mw. Angeline Vilain (regulier)
Mw Hilde de Vuyst-Artoos (zorg/regulier)
Mw. Annemiek Mutsaerts (zorg)
Mw. Brenda van der Stappen (zorg)
Mw. Marie Bar (zorg)

Algemeen
Cliënten hebben het recht mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een ondernemingsraad (OR). De Raad van Toezicht (RvT) moet ervoor zorgen dat het Bestuur, de OR en de CR alle drie in staat zijn om hun taak uit te oefenen. Bij de invoering van de WMCZ heeft de wetgever bepaald dat een onafhankelijke partij -de Cliëntenraad- ook zijn visie moet geven op hoe de publieke middelen door een zorginstelling worden besteed. Daarom heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook adviesrecht bij een belangrijke reorganisatie van de zorginstelling, bij benoemingen van leidinggevenden van de zorginstelling en kan de cliëntenraad zelf een kandidaat aandragen voor de Raad van Toezicht.

Een klacht?
Soms kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat is vervelend en daarover moet gepraat kunnen worden. Immers alleen dan kan er wat aan gedaan worden en kunnen verbeteringen in gang worden gezet.

Wanneer u niet tevreden bent over de aangeboden zorg van De Leyhoeve, is het aan te raden daarover in gesprek te gaan met de betreffende zorgmedewerker of zorgcoach. Indien u dat moeilijk vindt, kunt u anderen vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Soms is het praten over de als moeilijk ervaren situatie al heel verhelderend. Misverstanden kunnen worden opgelost en onbegrip kan worden weggenomen.

Is na een gesprek de situatie niet verbeterd of zijn er andere redenen waarom u het gesprek niet aan wilt gaan, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht per mail kenbaar te maken. U kunt een mail sturen naar: klachten@leyhoeve.nl


Contact met de cliëntenraad
Om contact op te nemen met de cliëntenraad kunt u mailen naar: clientenraad@leyhoeve.nl

Laatste nieuws