Locaties

Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Projectpagina Leyhoeve Vught "Momenteel bevinden we ons in de ontwerpfase."

Planning

De totale ontwikkeling van De Leyhoeve Vught neemt meerdere jaren in beslag. Binnen het ontwikkelproces is een aantal bouwfases gedefinieerd. Een deel daarvan is reeds doorlopen.

Op dit moment bevindt het project zich in de ontwerpfase. Een team van architecten, stedenbouwkundigen, en landschapsarchitecten heeft met input van het Leyhoeve-team een ontwerp gemaakt. Aangevuld met reeds uitgevoerde onderzoeken en het ontwikkelplan – bestaande uit onder andere uitleg over het gebruik van de bebouwing, de visie en ambities – is dit bij de gemeente ingediend als ‘adviesverzoek’.

Na het indienen van dit verzoek wordt door de gemeente Vught beoordeelt of de plannen wenselijk en haalbaar zijn. Dit gebeurt door een integraal team van specialisten (ambtenaren en wethouders) op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, verkeer, zorg WMO en stedenbouwkunde. Dit gemeenteproces is een belangrijke tussenstap en voorbereiding op de daadwerkelijke omgevingsvergunningaanvraag (bouwaanvraag).

De voorlopige opleveringsperiode voor Woonlandschap de Leyhoeve in Vught is naar schatting Q3 2024. Een preciezer tijdspad kan later in de ontwerpfase gegeven worden en is mede afhankelijk van de snelheid waarmee vergunningen worden verleend .

Overzicht & status ontwikkelproces

Hieronder een overzicht van het totale proces, onderverdeeld in vier hoofdfases, dat we doorlopen om een nieuwe locatie te ontwikkelen. De cursief getoonde procesonderdelen zijn nog niet gestart of volledig afgerond.

Initiatiefase

 • Schrijven van Programma van Eisen met hierin de wensen van een nieuw te ontwikkelen Leyhoeve locatie
 • Samenwerking aangaan met ontwikkelaar
 • Selectie van landschapsarchitect, stedenbouwkundige en architectenbureau
 • Besprekingen plannen met gemeente Vught
 • Verkennende gesprekken met Landgoed Huize Bergen (hotel en restaurant op het belendende perceel)

Ontwerpfase

 • Volumestudie en schetsontwerp bebouwing
 • Landschapsontwerp
 • Uit laten voeren verschillende onderzoeken, waaronder archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek
 • Voorlopig ontwerp bebouwing inclusief duurzaamheidstoets
 • Adviesverzoek indienen bij gemeente voor toetsing van wenselijkheid en haalbaarheid plannen
 • Opstellen kostenraming
 • Opstellen planning
 • Definitief ontwerp bebouwing en landschap
 • Omgevingsvergunning gemeente (bouwvergunning)
 • Selectie aannemer

Realisatiefase

 • Slopen bestaande bebouwing
 • Grond bouwrijp maken
 • Ruwbouw
 • Afbouw
 • Oplevering

Ingebruikname

 • Opening Woonlandschap De Leyhoeve Vught
 • Intrek huurders zorg en regulier
"Leyhoeve, het nieuwe wonen voor 55+."