Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Algemene informatie Leyhoeve Groningen Hoe zit het met uw energiekosten?

Toelichting energiekosten

Hieronder Hieronder geeft Woonlandschap De Leyhoeve Groningen u een toelichting op de afrekening Energiekosten over 2019 en de voorschotbepaling over 2020.

Uw energiefactuur
Op uw energiefactuur is informatie opgenomen over uw verbruik, de bijbehorende kosten van dit verbruik en de aansluiting op uw adres.
Bovenaan de factuur ziet u uw persoonsgegevens, uw adres (waarop de afrekening van toepassing is) en de periode van bewoning gedurende de afrekenperiode.

Verbruik
In dit blok zijn de begin- en eindstanden van de meters weergegeven. Het verschil tussen de eindstand en de beginstand is uw verbruik in de afrekenperiode.
De beginstand is opgenomen op 1 januari 2019 of – indien dit later is – de datum van de check-in. De eindstand is opgenomen op 31 december 2019 of – indien dit eerder is – op het moment van de check-out.

Kosten verbruik en aansluiting warmte
Warmte wordt in de gebouwen van De Leyhoeve geleverd via de Warmte- en Koude Opslag (WKO). De tarieven die De Leyhoeve hiervoor in rekening mag brengen worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemaximeerd. Deze tarieven stelt zij jaarlijks vast.

De kosten voor verbruik en aansluiting warmte zijn als volgt opgebouwd:

  • Vaste kosten voor de levering via het warmtenetwerk voor ruimteverwarming en verwarming van tapwater;
  • Een bedrag afhankelijk van de hoeveelheid gigajoule warmte die u hebt gebruikt voor het verwarmen van het huis en het kraanwater;
  • Een vast tarief voor de meter(s) die zijn geplaatst in de woning voor het meten van het warmteverbruik. Het meettarief mag maar één keer per jaar in rekening worden gebracht, ook al zijn er meerdere meters aanwezig;
  • Een vast tarief voor de warmte-afleverset. Dit is de installatie die nodig is om het warme water vanuit het warmtenet veilig naar de binnen-installatie te brengen voor de ruimteverwarming en/of warm tapwater bereiding;
  • Een vast tarief voor het leveren van koud water voor het koelen van de woning.

Kosten voor verbruik en aansluiting water
De kosten die voor verbruik en aansluiting water door Waterbedrijf Groningen aan De Leyhoeve Tilburg in rekening worden gebracht, berekenen wij aan u door. Naast het verbruik per m3 wordt belasting geheven op leidingwater (BOL). Dit dient te worden betaald per WOZ-object. Ofwel iedere woning apart. Door Waterbedrijf Groningen is De Leyhoeve Groningen in 2019 gefactureerd als één WOZ-object en wordt de BOL gemaximeerd tot 300m3. Deze lagere belastingheffing over 2019 laten wij ook u ten goede komen. De totale BOL-heffing hebben wij gedeeld door het totale waterverbruik van De Leyhoeve Groningen.  Dit resulteert dan voor 2019 in een lagere opslag op uw verbruik dan gebruikelijk.

Kosten voor verbruik en aansluiting elektriciteit
De Leyhoeve – als grootverbruiker van elektriciteit – voordeliger inkopen dan individuele bewoners. Dit lagere tarief rekenen we 1 op 1 aan u door. Voor het verbruik van elektriciteit betaalt u dus het tarief waarvoor De Leyhoeve als grootverbruiker heeft kunnen inkopen. Daar wordt door de overheid echter nog per verbruikte KWh energiebelastingbelasting en opslag duurzame energie aan u doorberekend, die u aanvullend op het lage tarief van De Leyhoeve moet betalen. Deze opslagen van de overheid betreffen bijna 70% van het totale tarief. Hier staat dan weer wel een door de overheid vastgesteld kortingsbedrag tegenover, onder de noemer ‘vermindering energiebelasting’.
Voor het netbeheer zijn de tarieven gelijk aan de tarieven zoals deze door netbeheerder Enexis worden gehanteerd voor kleinverbruikers.
De zonnepanelen op het dak van het gebouw wekken ook elektriciteit op. De opgewekte elektriciteit wordt direct verbruikt door de energievraag in het gehele pand. Hierdoor is de uiteindelijke afname van elektriciteit lager, zodat dit verbruik niet terugkomt in de energiedoorbelasting bij de Servicekosten.

Afrekening
Over alle kosten wordt BTW berekend:

  • Het hoge tarief van 21% over de kosten van warmte en elektriciteit;
  • Het lage tarief van 9% over de kosten van water.

Aan administratiekosten brengen wij u 5% in rekening. Echter, voor de levering van warmte slechts 2%.
Van de totale optelling van alle kosten trekken wij de door u betaalde voorschotten af. Is het bedrag onder de streep een negatief getal? Dan ontvangt u dit bedrag van ons terug. Het terug te betalen bedrag zal verrekend worden met een eventuele achterstand.
In het andere geval is uw verbruik hoger geweest dan u aan voorschotten heeft betaald en moet u nog een bedrag bijbetalen. Wij verwachten dat de daadwerkelijke afrekening nog in juli zal worden uitgevoerd.

Nieuw berekende voorschot per maand
Op basis van uw verbruik in de afgerekende periode berekenen wij wat u bij eenzelfde verbruik in 2020 aan kosten zal hebben voor warmte, elektriciteit en water. Hierbij houden we ook rekening met de tarieven zoals deze in 2020 van toepassing zijn. Voor het nieuwe voorschot is het minimum voor warmte € 85,- gebaseerd op vaste kosten voor de levering en een beperkt verbruik van slecht 6 GJ. Bij elektriciteit is het minimum bedrag € 5,- gebaseerd op de vaste kosten voor levering en een beperkt verbruik van 1300 KWH.
Het nieuwe voorschot gaat in per 1 januari 2020 en zal worden verrekend met de reeds door u betaalde voorschotten in 2020. U ontvangt hierover altijd een bericht van De Leyhoeve.

Wat is het verschil tussen de ‘afrekening servicekosten’ en ‘afrekening energiekosten’?
Servicekosten zijn de kosten die de verhuurder bovenop de kale huurprijs in rekening brengt voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, huismeester, stoffering en meubilering (in algemene ruimtes of het eigen appartement)  en energieverbruik (in de algemene ruimtes).
De afrekening energiekosten die u heeft ontvangen gaat over uw persoonlijke verbruik van water, elektriciteit en warmte in het eigen appartement.

Hoe zijn de meterstanden bepaald en waar zitten de meters?
De meterstanden voor warmte en elektriciteit worden digitaal uitgelezen per 31 december van elk jaar. Naast het digitaal uitlezen worden er ook enkele steekproeven gedaan waarbij  we de stand op de meter in de meterkast zelf opnemen.
De waterstanden in Tilburg en Groningen zijn handmatig opgenomen. Dit heeft helaas niet allemaal op 31 december kunnen plaatsvinden. Echter, de gehanteerde eindstand in de afrekening over 2019 zal ook de beginstand zijn bij de afrekening over 2020. U betaalt dus nooit meer dan u daadwerkelijk heeft verbruikt.
Uw verbruiksmeters vindt u in de meterkast bij de ingang van uw appartement.

Waarom moet ik bijbetalen?
Uw maandelijkse voorschot in 2019 was gebaseerd op uw verbruik in het jaar 2018.
Uw eindafrekening over 2019 is gebaseerd op uw verbruik in 2019.
Bij de eindafrekening wordt het totale verbruik (elektriciteit, warmte en water), op basis van de tarieven in 2019, berekend tot één totaalbedrag. Wanneer u meer heeft betaald aan voorschotten dan het eindbedrag, ontvangt u het verschil van ons terug. Wanneer u minder heeft betaald aan voorschotten, dan moet u het verschil bijbetalen.

Was mijn voorschot in 2019 niet te laag?
Wanneer u een gedeelte van 2018 niet in uw appartement heeft gewoond, zal dit ertoe leiden dat het verbruik over 2018 lager is. Bijvoorbeeld omdat u lang op vakantie bent geweest, tijdelijk ergens anders heeft gelogeerd, in de loop van het jaar het appartement heeft betrokken of omdat u het appartement eerst nog wilde verbouwen voordat u in het appartement ging wonen.
Hierdoor kan het zijn dat uw voorschot lager is dan het werkelijke verwachte verbruik bij bewoning gedurende het hele jaar. Deze situaties zijn voor ons niet bekend bij de berekening van uw voorschot. Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan kunt u overwegen om het voorschot te laten verhogen. Hiermee voorkomt u bij de eindafrekening dat u onverwacht moet bijbetalen. Het teveel betaalde bedrag krijgt u altijd terug.

Hoe kan het dat mijn verbruik anders is dan vorige jaar?
Uw verbruik zal niet elk jaar hetzelfde zijn.
Verschillen ten opzichte van het vorige jaar kunnen komen doordat u de thermostaat hoger of lager heeft ingesteld, doordat het aantal koude dagen in het jaar hoger of lager zijn of doordat u meer of minder thuis bent geweest.
Het verbruik van water kan anders zijn doordat u meer of minder de (af)wasmachine heeft gebruikt of doordat u vaker of minder vaak heeft gedoucht.
Ook het gebruik van elektriciteit zal van jaar op jaar veranderen bij meer of minder gebruik van elektrische apparaten of het aantal lampen dat u aan heeft.

Ik laat mijn thermostaat altijd op dezelfde temperatuur staan en toch is het verbruik anders.
Uw thermostaat stelt u in op een temperatuur die u prettig vindt in huis. Wanneer het buiten afkoelt of warmer wordt, zal dit ook leiden tot een lagere of hogere temperatuur in huis. De thermostaat zal warmte vragen wanneer de temperatuur onder de door u ingestelde temperatuur komt.
Wanneer u de thermostaat altijd op dezelfde temperatuur heeft staan zal de buitentemperatuur ook van invloed zijn op uw uiteindelijke warmtevraag.
Op basis van de gegevens van het KNMI waren er in 2019 meer dagen met een gemiddelde temperatuur onder de 17 graden dan in 2018. Voor Tilburg (meetstation Gilze-Rijen) waren dit 37 dagen meer dan in 2018. Voor Groningen (meetstation Eelde) waren dit 11 dagen meer dan in 2018.

Mijn energieverbruik is anders dan dat van mijn buren. Hoe kan dat?
Uw energiekosten worden bepaald op basis van uw verbruik. Dit geldt ook voor het voorschot. De energiekosten worden dus niet bepaald op basis van bijvoorbeeld de grootte van het appartement (nieuwe/casco appartementen uitgezonderd). Het is natuurlijk zo dat het meer energie kost om een grotere ruimte te verwarmen. Maar het is ook afhankelijk van hoe hoog de thermostaat staat, met hoeveel personen u in het appartement woont, hoe vaak en hoe lang u doucht, de ligging van het appartement… Dit alles kan anders zijn dan bij uw buren.

De WKO werkte afgelopen winter niet altijd optimaal en daardoor werd met gas de warmte aan bewoners geleverd. Heeft dit invloed op mijn verbruik?
Nee, dit heeft geen invloed op uw verbruik én uw kosten.
Uw warmtevraag wordt gemeten middels de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is. Normaal wordt deze warmte via de warmtebron van de WKO geleverd. Wanneer deze onvoldoende kan leveren wordt de warmte geleverd door het gebruik van gas. Dit gas is dan voor rekening van De Leyhoeve. U als bewoner betaalt altijd op basis van uw warmtevraag, onafhankelijk van hoe deze warmte is gegenereerd.

Hoe wordt het koude verbruik gemeten?
Koude is inherent aan het WKO-systeem. Daarin zitten kosten voor pompen, onderhoud en het betreft een complexe techniek. Wij hebben voor koude geen variabel tarief. U betaalt hiervoor een vast jaarlijks tarief. Oftewel: ook wanneer u als bewoner geen gebruik maakt van koude moet u daar toch het vastrecht voor betalen.

Waarom wordt het warmteverbruik in Gigajoule gemeten en wat betekent dit eigenlijk?
Energie kan uitgedrukt worden in joules (J). In Nederland drukken we elektriciteit uit in kilowattuur en de energie die uit aardgas komt in Gigajoule (GJ). Gigajoule wordt ook gebruikt als het gaat over het energieverbruik voor warmte. 1 Gigajoule is de energie die gewonnen kan worden uit ongeveer 30 kubieke meter aardgas of 278 kWh.
Op uw eindafrekening voor energiekosten staat uw verbruik in warmte weergegeven in Gigajoule. Tevens is uw elektriciteitsverbruik weergegeven in kWh. Dit elektriciteitsverbruik is iets anders dan de hierboven vermelde vergelijking met Gigajoule. Het elektriciteitsverbruik betreft de elektriciteit die u verbruikt voor verlichting en (huishoudelijke) apparaten.

Zijn de tarieven in Tilburg en Groningen verschillend?
De tarieven voor warmte en elektriciteit zijn voor Tilburg en Groningen gelijk.
Het vastrecht voor water en het tarief voor het verbruik van water zijn wel verschillend. Brabant Water en Waterbedrijf Groningen hanteren verschillende tarieven.

Mag De Leyhoeve andere tarieven hanteren dan waarvoor wordt ingekocht?
De Leyhoeve mag haar eigen tarieven hanteren bij de levering van warmte, elektriciteit en water. Echter mogen deze tarieven niet hoger zijn dan door de Autoriteit Consument & Markt is bepaald.

Bepaalt De Leyhoeve zelf hoeveel de vaste en variabele tarieven stijgen of dalen?
Dat mogen we wel, maar doen we niet.
Wij houden ons aan de door de Autoriteit Consument & Markt gestelde tarieven voor warmte en koude. De overige tarieven stemmen we af op wat andere energieleveranciers vragen en ook hier houden we ons aan wat de Autoriteit Consument & Markt heeft bepaald.

Hoe worden de tarieven dan vastgesteld?
Warmte wordt in de gebouwen van De Leyhoeve geleverd via de Warmte- en Koude Opslag (WKO). De tarieven die De Leyhoeve hiervoor in rekening mag brengen worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. U kunt deze tarieven ook vinden op https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven
Voor het water worden de kosten voor het waternet en verbruik die door Brabant Water en Waterbedrijf Groningen aan De Leyhoeve in rekening worden gebracht, 1 op 1 aan u doorberekend.
Voor het verbruik van elektriciteit betaalt u het tarief waarvoor De Leyhoeve als grootverbruiker heeft ingekocht bij Engie. Daar wordt door de overheid echter nog per verbruikte KWh energiebelastingbelasting en opslag duurzame energie opgezet, die u ook moet betalen.
Per individuele aansluiting wordt ook de Vermindering energiebelasting (heffingskorting) toegepast. Deze wordt verrekend met de elektriciteitsnota.
Voor het netbeheer elektriciteit zijn de tarieven gelijk aan het door de netbeheerder Enexis gehanteerde tarief voor kleinverbruikers.

Mijn voorschot voor 2020 is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoe bepalen jullie dit voorschot?
Op basis van uw verbruik in de afgerekende periode berekenen wij wat u – bij eenzelfde verbruik in 2020 – aan kosten zal hebben voor warmte, elektriciteit en water. Hierbij houden we ook rekening met de tarieven zoals deze in 2020 van toepassing zijn. Voor het nieuwe voorschot is het minimum bedrag voor warmte € 85,- gebaseerd op vaste kosten voor de levering en een beperkt verbruik van slecht 6 GJ. Bij elektriciteit is het minimum bedrag € 5,- gebaseerd op de vaste kosten voor levering en een beperkt verbruik van 1300 kWh.

Is mijn voorschot voor elektriciteit niet veel te laag?
De overheid heft verschillende belastingen op energie, maar kent op individuele aansluitingen ook de ‘vermindering energiebelasting’ (heffingskorting). Deze wordt verrekend met de elektriciteitsnota. In 2019 bedroeg deze vermindering € 311,62. Echter is  deze voor 2020 vastgesteld op een aanzienlijk hoger bedrag van € 527,17. Dit is direct van invloed op de hoogte van het berekende voorschot elektriciteit.
De vermindering energiebelasting was in 2018 hoger dan in 2019. Deze bedroeg in dat jaar € 373,33. U kunt de door de overheid bepaalde belastingen en vermindering ook vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting

Ik kreeg één eindafrekening energiekosten, maar twee (credit)facturen.
Hoe kan dat?
Dat klopt. U heeft een eindafrekening energiekosten over 2019 ontvangen met hierop een eindbedrag dat u terug zou ontvangen of nog moest bijbetalen. Hiervoor heeft u een (credit)factuur ontvangen.
Op dezelfde eindafrekening was ook het nieuwe voorschot per maand voor 2020 berekend. Echter, u heeft in de maanden januari tot en met juli 2020 nog het ‘oude’ voorschot betaald. Voor het verschil tussen dit oude en nieuwe voorschot vanaf 1 januari 2020 heeft u ook een (credit)factuur ontvangen.

Hoeveel administratiekosten mogen in rekening worden gebracht?
De Leyhoeve mag een percentage van 5% in rekening brengen. Dit wordt in de rechtspraak als geaccepteerd percentage gezien. Voor de warmtelevering hanteert De Leyhoeve een percentage van 2%. Ook de Huurcommissie (alleen voor gereguleerde huurwoningen met een huurprijs onder € 737,-) benoemt deze percentages in haar beleidsboek.

Voorkom verrassingen!
Als u weet dat uw verbruik in het afgelopen jaar door een bijzondere omstandigheid hoger of lager is geweest dan normaal, dan kunt u contact opnemen met de administratie van De Leyhoeve om uw voorschot te laten aanpassen.