Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Algemene informatie Leyhoeve Tilburg Hoe zit het met uw energiekosten?

Toelichting energiekosten

Hieronder geeft Woonlandschap De Leyhoeve Tilburg een toelichting op de afrekening Energiekosten en de nieuwe voorschotbepaling.

Uw energiefactuur
Op uw energiefactuur is informatie opgenomen over uw verbruik, de bijbehorende kosten van dit verbruik en de aansluiting op uw adres.
Bovenaan de factuur ziet u uw persoonsgegevens, uw adres (waarop de afrekening van toepassing is) en de periode van bewoning gedurende de afrekenperiode.

Hieronder geeft Woonlandschap De Leyhoeve Tilburg een toelichting op de afrekening Energiekosten en de nieuwe voorschotbepaling.

Uw energiefactuur

Op uw energiefactuur is informatie opgenomen over uw verbruik, de bijbehorende kosten van dit verbruik en de aansluiting op uw adres. Bovenaan de factuur ziet u uw persoonsgegevens, uw adres (waarop de afrekening van toepassing is) en de periode van bewoning gedurende de afrekenperiode.

Verbruik

In dit blok zijn de begin- en eindstanden van de meters weergegeven. Het verschil tussen de eindstand en de beginstand is uw verbruik in de afrekenperiode.

  • De beginstand is opgenomen op 1 januari (of – als dit later is – de datum van de check-in);
  • De eindstand is opgenomen op 31 december (of – als dit eerder is – op het moment van de check-out).

Kosten verbruik en aansluiting warmte, water en electriciteit

Kosten verbruik en aansluiting warmte

Warmte wordt in de gebouwen van De Leyhoeve geleverd via de Warmte- en Koude Opslag (WKO). De tarieven die De Leyhoeve hiervoor in rekening mag brengen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten.

De kosten voor verbruik en aansluiting warmte zijn als volgt opgebouwd:

  • Vaste kosten voor de levering via het warmtenetwerk voor ruimteverwarming en verwarming van tapwater;
  • Een bedrag afhankelijk van de hoeveelheid gigajoule warmte die u hebt gebruikt voor het verwarmen van het huis en het kraanwater.

Kosten voor verbruik en aansluiting water

De kosten die voor verbruik en aansluiting water door Brabant Water aan De Leyhoeve in rekening worden gebracht, berekenen wij aan u door. Naast het verbruik per m3 wordt belasting geheven op leidingwater (BOL: Belasting Op Leidingwater).  Dit dient te worden betaald per WOZ-object. Ofwel iedere woning apart.

Door Brabant Water wordt De Leyhoeve Tilburg gefactureerd als één WOZ-object en wordt de BOL gemaximeerd tot 300m3. De totale BOL-heffing hebben wij gedeeld door het totale waterverbruik van De Leyhoeve Tilburg. De grootverbruikerskorting die het waterbedrijf op het vastrecht verleent, wordt door De Leyhoeve ook bij bewoners in mindering gebracht.

Kosten voor verbruik en aansluiting elektriciteit

De Leyhoeve – als grootverbruiker van elektriciteit – kan voordeliger inkopen dan individuele bewoners. Dit lagere tarief rekenen we 1 op 1 aan u door. Voor het verbruik van elektriciteit betaalt u dus het tarief waarvoor De Leyhoeve als grootverbruiker heeft kunnen inkopen. Daar wordt door de overheid echter nog per verbruikte KWh energiebelastingbelasting en BTW over geheven. Hier staat dan weer wel een door de overheid vastgesteld kortingsbedrag tegenover, onder de noemer ‘vermindering energiebelasting’ beter bekend als ‘heffingskorting’.

Voor het netbeheer zijn de tarieven gelijk aan de tarieven zoals deze door netbeheerder Enexis worden gehanteerd voor kleinverbruikers.

De zonnepanelen op het dak van het gebouw wekken ook elektriciteit op. De opgewekte elektriciteit wordt direct verbruikt door de energievraag in het gehele pand. Hierdoor is de uiteindelijke afname van elektriciteit lager, zodat dit verbruik niet terugkomt in de energiedoorbelasting bij de Servicekosten.

Afrekening en nieuw berekende voorschot

Over alle kosten wordt BTW berekend:

  • Het hoge tarief van 21% over de kosten van warmte en elektriciteit;
  • Het lage tarief van 9% over de kosten van water.

Aan administratiekosten brengen wij u 5% in rekening en voor de levering van warmte het wettelijke voorgeschreven percentage van 2%. Van de totale optelling van alle kosten trekken wij de door u betaalde voorschotten af. Is het bedrag onder de streep een negatief getal? Dan ontvangt u dit bedrag van ons terug. Waarbij het terug te betalen bedrag aangewend kan worden om mogelijke achterstanden in betalingen mee te verrekenen. Is het bedrag onder de streep een positief getal? Dan is uw verbruik hoger geweest dan u aan voorschotten heeft betaald en moet u nog een bedrag bijbetalen. Wij verwachten dat de daadwerkelijke afrekening jaarlijks voor de maand juli het opvolgende jaar zal hebben plaatsgevonden.

Nieuw berekende voorschot per maand

Op basis van uw verbruik in het voorgaande jaar berekenen wij wat u bij eenzelfde verbruik in het opvolgende jaar aan kosten zal hebben voor warmte, elektriciteit en water. Hierbij houden we ook rekening met de tarieven die jaarlijks aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit nieuwe voorschot zal worden vermeld op de afrekening en ook de maand waarop dit gewijzigde voorschot zal worden toegepast. Mocht u dit voorgestelde nieuwe voorschot willen aanpassen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de administratie van De Leyhoeve.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de ‘afrekening servicekosten’ en ‘afrekening energiekosten’?

Servicekosten zijn de kosten die de verhuurder boven op de kale huurprijs in rekening brengt voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak algemene ruimtes, kleine herstellingen in algemene ruimtes en de levering nutsvoorzieningen voor de algemene ruimten.

De afrekening energiekosten die u heeft ontvangen gaat over uw persoonlijke verbruik van water, elektriciteit en warmte in het eigen appartement.

Hoe zijn de meterstanden bepaald en waar zitten de meters?

De meterstanden voor warmte en elektriciteit worden digitaal uitgelezen per 31 december van elk jaar. Naast het digitaal uitlezen worden er ook enkele steekproeven gedaan waarbij we de stand op de meter in de meterkast zelf opnemen. De waterstanden worden handmatig opgenomen, eveneens rondom de laatste dagen van het jaar. U betaalt dus nooit meer dan u daadwerkelijk heeft verbruikt.

Uw verbruiksmeters vindt u in de meterkast bij de ingang van uw appartement. Let wel op dat voor uw elektriciteitsverbruik meerdere meetstanden bestaan. Namelijk verbruik hoog tarief, verbruik laag tarief en cumulatief verbruik. Deze laatste is het uitgangspunt waarop wij de standen en dus het gebruik baseren.

Waarom moet ik bijbetalen?

Uw maandelijkse voorschot was gebaseerd op uw verbruik in het voorgaande jaar. Uw eindafrekening is gebaseerd op uw daadwerkelijk verbruik in dat jaar. Bij de eindafrekening wordt het totale verbruik (elektriciteit, warmte en water), op basis van de tarieven, berekend tot één totaalbedrag.

Was mijn voorschot niet te laag?

Wanneer u een gedeelte van het jaar niet in uw appartement heeft gewoond, zal dit ertoe leiden dat het verbruik over dat jaar lager is. Bijvoorbeeld omdat u lang op vakantie bent geweest, tijdelijk ergens anders heeft gelogeerd of in de loop van het jaar het appartement pas heeft betrokken.

Hierdoor kan het zijn dat uw voorschot lager is dan het werkelijke verwachte verbruik bij bewoning gedurende het hele jaar. Deze situaties zijn vooraf voor ons niet bekend en dus niet meegenomen bij de berekening van uw voorschot. Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan kunt u overwegen om het voorschot te laten verhogen. Hiermee voorkomt u bij de eindafrekening dat u onverwacht moet bijbetalen. Het te veel betaalde bedrag krijgt u altijd terug.

Hoe kan het dat mijn verbruik anders is dan vorige jaar?

Uw verbruik zal niet elk jaar hetzelfde zijn.

Verschillen ten opzichte van het vorige jaar kunnen komen doordat u de thermostaat hoger of lager heeft ingesteld, doordat het aantal koude dagen in het jaar hoger of lager zijn of doordat u meer of minder thuis bent geweest.

Het verbruik van water kan anders zijn doordat u meer of minder de (af)wasmachine heeft gebruikt of doordat u vaker of minder vaak heeft gedoucht.

Ook het gebruik van elektriciteit zal van jaar op jaar veranderen bij meer of minder gebruik van elektrische apparaten of het aantal lampen dat u aan heeft.

Ik laat mijn thermostaat altijd op dezelfde temperatuur staan en toch is het verbruik anders. Hoe kan dat?

Uw thermostaat stelt u in op een temperatuur die u prettig vindt in huis. Wanneer het buiten afkoelt of warmer wordt, zal dit ook leiden tot een lagere of hogere temperatuur in huis. De thermostaat zal warmte vragen wanneer de temperatuur onder de door u ingestelde temperatuur komt. Wanneer u de thermostaat altijd op dezelfde temperatuur heeft staan zal de buitentemperatuur ook van invloed zijn op uw uiteindelijke warmtevraag.

Mijn energieverbruik is anders dan dat van mijn buren. Hoe kan dat?

Uw energiekosten worden bepaald op basis van uw verbruik. Dit geldt ook voor het voorschot. De energiekosten worden dus niet bepaald op basis van bijvoorbeeld de grootte van het appartement. Het is natuurlijk zo dat het meer energie kost om een grotere ruimte te verwarmen.

Maar het is ook afhankelijk van bijvoorbeeld hoe hoog de thermostaat staat, met hoeveel personen u in het appartement woont, hoe vaak en hoelang u doucht en de ligging van het appartement. Dit alles kan anders zijn dan bij uw buren.

Waarom wordt het warmteverbruik in Gigajoule gemeten en wat betekent dit eigenlijk?

Energie kan uitgedrukt worden in joules (J). In Nederland drukken we elektriciteit uit in kilowattuur en de energie die uit aardgas komt in Gigajoule (GJ). Gigajoule wordt ook gebruikt als het gaat over het energieverbruik voor warmte.

Op uw eindafrekening voor energiekosten staat uw verbruik in warmte weergegeven in Gigajoule. En uw elektriciteitsverbruik in kWh.

Mag De Leyhoeve andere tarieven hanteren dan waarvoor wordt ingekocht?

Nee, de tarieven die De Leyhoeve hanteert zijn gebaseerd op de werkelijke kosten.

Bepaalt De Leyhoeve zelf hoeveel de vaste en variabele tarieven stijgen of dalen?

Nee, de tarieven die De Leyhoeve hanteert zijn gebaseerd op de werkelijke kosten.

Hoe worden de tarieven dan vastgesteld?

Voor het water worden de kosten voor het waternet en verbruik die door Brabant Water aan De Leyhoeve in rekening worden gebracht, 1 op 1 aan u doorberekend.

Voor het verbruik van elektriciteit betaalt u het tarief waarvoor De Leyhoeve als grootverbruiker heeft ingekocht bij Engie. Daar wordt door de overheid echter nog per verbruikte KWh energiebelastingbelasting en BTW opgezet, die u ook moet betalen.

Per individuele aansluiting wordt ook de Vermindering energiebelasting (heffingskorting) toegepast. Deze wordt verrekend met de elektriciteitsnota.

Voor het netbeheer elektriciteit zijn de tarieven gelijk aan het door de netbeheerder Enexis gehanteerde tarief voor kleinverbruikers.

Is mijn voorschot voor elektriciteit niet veel te laag?

De overheid heft verschillende belastingen op energie, maar kent op individuele aansluitingen ook de ‘vermindering energiebelasting’ (heffingskorting). U kunt de door de overheid bepaalde belastingen en vermindering ook vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting

Hoeveel administratiekosten mogen in rekening worden gebracht?

De Leyhoeve mag een percentage van 5% in rekening brengen. Dit wordt in de rechtspraak als geaccepteerd percentage gezien. Voor de warmtelevering hanteert De Leyhoeve het wettelijk voorgeschreven percentage van 2%. Ook de Huurcommissie benoemt deze percentages in haar beleidsboek.

Voorkom verrassingen!

Als u weet dat uw verbruik in het afgelopen jaar door een bijzondere omstandigheid hoger of lager is geweest dan normaal, dan kunt u contact opnemen met de administratie van De Leyhoeve om uw voorschot te laten aanpassen.