Locaties
Type zoekterm(en) en druk op enter

Onze locaties

Tilburg

Groningen

Algemene informatie Leyhoeve Tilburg Hoe zit het met uw servicekosten?

Toelichting servicekosten

Hieronder geeft Woonlandschap de Leyhoeve Tilburg u een toelichting op de afrekening servicekosten.

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en de huismeester.

De servicekosten worden in rekening gebracht op basis van een systeem van maandelijkse voorschotbetaling met latere verrekening. Jaarlijks worden de kosten uit het voorgaande jaar verrekend met de betaalde voorschotten. Hierdoor betaalt u uiteindelijk de werkelijk gemaakte servicekosten.

Door Leyhoeve worden de gemaakte kosten beoordeeld: voor rekening van verhuurder of te verrekenen met de huurders via de servicekosten.
Wanneer kosten zijn gemaakt ten behoeve van huurders van commerciële ruimtes, horeca of zorg worden deze kosten uiteraard niet meegenomen in uw afrekening servicekosten.

De kosten die overblijven nemen wij op in uw eindafrekening.

Meerdere installaties hebben een 24 uursservice. Servicecontracten met een 24 uurs dienstverlening zullen voor 100% worden doorbelast aan de servicekosten en  onderhoudscontracten met daarin opgenomen een 24-uursservice voor 20% ( 4.3.12) van het betreffende onderhoudscontract. De servicekosten brandmeldinstallatie zijn inclusief de kosten van doormelding naar de brandweer.

Algemene uitgangspunten

In de nieuwe opzet is opgenomen, dat de kosten voor de toiletten op de begane grond volledig ten laste komen van de Horeca (dus niet meer deels voor reguliere huurders); de verlichting zowel op het parkeerterrein, de tuin, de parkeerkelder, de MER evenals gangen en liften komen wel ten laste van de servicekosten(dit in overeenstemming met het vonnis van de kantonrechter, 2.29, 18 januari 2023).

Tot de commerciële ruimten worden gerekend; het zwembad, fysio, kapsalon, kinderdagverblijf, de horeca (inclusief toiletten begane grond) te weten verder fine dining, receptie/bar/verhoogd restaurant, café Hendriks, keuken, pizzeria en brasserie. Alle overige ruimten, gangen, liften parkeergarage enz. zijn algemene ruimten. Hierover is nu volledige duidelijkheid ontstaan voor zowel verhuurder als huurders.

De levering  nutsvoorzieningen voor de gemeenschappelijk ruimten en voor het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen ( art.7:237 lid 2 BW, art. 2 sub a Bijlage bij het Besluit servicekosten en 4.3.2 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022), inclusief monitoring en aflezen meters en de daarmee gemoeide administratieve  kosten art. 7:237 lid 2 BW, art. 2 sub b Bijlage bij het Besluit servicekosten).

Overige kosten

Elektrakosten
De kosten van elektra ten behoeve van de verlichting van de tuin, de terrassen, het parkeerterrein en de parkeerkelder worden doorbelast aan huurders (regulier, commercieel  zorg op basis van de gehuurde m2). Vonnis kantonrechter 18 januari 2023 Tilburg.

Brandblusmiddelen
In deze rubriek vallen de kosten verband houdende met de onderhoudswerkzaamheden en periodieke keuringen ten behoeve van de blusmiddelen zoals brandslanghaspels en handblusmiddelen. Een brandblusser is voor zowel de huurder als de verhuurder van belang. Kosten in verband met het ter beschikking stellen, keuren, onderhoud en periodieke vervanging van brandblusapparaten (4.3.3 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022) en AED voor 50%.

Schoonmaakkosten
In deze kostengroep vallen de kosten verband houdende met de periodieke en incidentiele schoonmaakwerkzaamheden aan en in de gemeenschappelijke ruimtes. Dit zijn de personele kosten van de medewerkers Housekeeping en de schoonmaakmiddelen en materialen die zij gebruiken. Schoonmaken gemeenschappelijke ruimten inclusief parkeergarage (Bbkh, onder p, 4.3.4 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022). Onderhoud tuin, in gebruik door Zorg komt alleen ten laste van Zorg.

Huismeester / Front Office-Receptie

Huismeester

In deze rubriek vallen de kosten die verband houden met de huismeester. De huismeester kan werkzaamheden verrichten op het gebied van schoonmaken, onderhoud, reparatie, voorlichting, toezicht en controle ten behoeve van de algemene ruimten.

Wat betreft de inzet van de huismeester gaan we uit van 2 FTE. De loonkosten hiervan worden allereerst verlaagd met de inkomsten uit betaalde inzet voor Horeca, Zorg, commercie en (reguliere) huurders. Van het resterende bedrag wordt 30% ten laste gebracht van Leyhoeve Exploitatie Tilburg en 70% aan alle huurders, gebaseerd op de gehuurde m2, dus voor de reguliere bewoners daar dan weer 81,06% van en de rest verdeeld over commercieel(incl. horeca) en Zorg naar gelang het aantal m2. Vervolgens wordt het bedrag gedeeld door 200 en voor de Zorgsuites door 85. Hierdoor krijgen de servicekosten per appartement/zorgsuite. De servicekosten zijn dus identiek voor alle appartementen, respectievelijk zorgsuites. Dit is conform het Beleidsboek Servicekosten van de Huurcommissie.

Dus na aftrek van de specifiek voor individuele huurders in rekening gebrachte werkzaamheden, worden de resterende loonkosten voor 70% belast aan de huurders en voor 30% aan verhuurder met in achtneming van het maximale uurtarief (€39,- per uur in 2022, zoals vermeld in 4.3.6 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022).

Front Office/Receptie
In deze rubriek vallen de kosten die verband houdende met de receptie en baliefaciliteiten. De receptie maakt onderdeel uit van het Leyhoeve concept en is primair aanwezig voor de huurders. Receptie, openingstijden zijn van maandag t/m zondag van 08.30-17.00 uur. De loonkosten zullen voor 70% aan huurders worden doorbelast. *)

Overig

Kleine herstellingen en materialen
In deze kostengroep vallen de kosten verband houdende met kleine herstellingen die vallen binnen de servicekosten en die voor rekening van de huurder zijn. Kosten van kleine herstellingen in de gemeenschappelijke ruimten zoals, vervanging verlichting, kleine herstellingen enz. conform artikel 7: 217 BW, 7:240 BW en Bbkh (Besluit kleine herstellingen) , zie ook 4.3.4 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022.

Glasbewassing buitenzijde en algemeen
Glazen wassen (Bbkh, onder q en 4.3.4 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022), gemeenschappelijke ruimten en bewassing buitenzijde in beginsel voor huurders, indien raampartijen moeilijk bereikbaar zijn, zal de verhuurder in het bereikbaar maken voorzien en enkel de arbeidskosten van het glazen wassen aan huurders doorbelasten.

Ongediertebestrijding
Ongediertebestrijding (Bbkh, onder r, 4.3.4 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022), tenzij veroorzaakt door bouwkundige situatie.

Huisvuil
Eventueel ophalen huisvuil (art.5 Bijlage besluit servicekosten, 4.3.5 Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022)

Administratiekosten
De administratieve kosten van 5% over de genoemde leveringen en diensten inclusief BTW zullen worden doorbelast. Over de administratieve kosten betrekking hebbend op de warmtelevering zal slechts 2% worden doorbelast.

Verwijzingen:
4.3.2, 4.3.3,4.3.4,4.3.6,4.3.12 artikelen uit Huurcommissie Beleidsboek Servicekosten van  1 juli 2022.
Bbkh, Besluit kleine herstellingen ( 1 juli 2003). Artikelen 7:217,7:237 lid 2,7:240,7:259 ; Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek